Procedura Echivalare Diplome de Studii:

Participanții la cursuri care au diplome de studii ( bacalaureat, licență sau master) emise în străinătate trebuie să le echivaleze urmând procedura de mai jos sau accesând linkul:

https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-acte-de-studii-superioare-cetateni-terti-pentru-accesul-pe-piata-fortei-de-munca-in-Romania

Depunere dosar:

Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere – pentru depunere dosar în format fizic

2. Adresă din partea angajatorului, în care se solicită eliberarea atestatului de recunoaștere în vederea obținerii autorizației de muncă / Cartea Albastră UE;

3. Certificat de înregistrare al angajatorului – copie;

4. Actul de studii pentru recunoaştere:

  1. foile matricole / suplimentul la diploma – copie, dacă actul de studii este în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie și traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine;
  2. programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc. – copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine;

5. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu: Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.

6. Documente personale de identificare, în copie:

7. Taxa de evaluare

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

Eliberare atestat

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; dovada achitării taxei – copie; alte documente, dacă este cazul.

Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală